Advisory BoardAwardsLocationContacts

IDCIOTAWARDS

Jediný nezávislý program ocenění projektů
internetu věcí v České republice

Oficiální pravidla soutěže

VELMI
DŮLEŽITÉ

Nominace projektu musí být předložena do 31. srpna 2017.

Všechny nominace musí obsahovat faktické informace a neměly by obsahovat marketingové zprávy ani informace o značkách.

Všechny otázky týkající se nominace musí být zodpovězeny.

Upozorňujeme, že v dotazníku by měly být použity příklady jednoho konkrétního projektu. Rádi bychom Vás požádali o jednoznačné, přímé a jasné informace o zvoleném projektu, které se následně zohlední v rámci dosaženého hodnocení Vašeho projektu.

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Podmínky účasti. Této soutěže se mohou zúčastnit právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18 let (působící ve veřejném i soukromém sektoru), které budou do soutěže nominováni společností IDC CEMA, s.r.o., se sídlem Praha 1, Malé náměstí 457/13, IČO 264 82 347 (dále jen „Společnost“) nebo se do soutěže přihlásí prostřednictvím webové stránky Společnosti [www.idciotforum.com/prague/awards]. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Společnosti, její afilace, dceřiné společnosti, reklamní a propagační partnerské agentury a dodavatelé (dále společně jenom „Zaměstnanci“), a dále osoby Zaměstnancům blízké a/nebo žijící ve společné domácnosti se Zaměstnanci.

2. Určení výherce a vyrozumění o výhře. Nominované a řádně přihlášené projekty budou rozděleny do tří (3) kategorií, a to (i) OPERATIONAL EXCELLENCE, zaostřeno na optimalizaci nákladů a interních procesů organizace; (ii) CUSTOMER EXPERIENCE, zaměřeno na produkty a služby společnosti a zákaznickou zkušenost a (iii) WILD CARD. Výherce každé kategorie soutěže bude pod dohledem Společnosti určen na základě hlasování šestičlenné nezávislé poroty. V prvním kole soutěže porota vybere projekty na základě hodnocení vyplněných dotazníků v souladu s hodnotícími kritérii určenými v bodě 3 těchto pravidel. Soutěžící, jehož dotazník získá od poroty nejvíce bodů, se stane vítězem příslušné kategorie. V případě, že se v dané kategorii setkají projekty se stejným hodnocením, proběhne druhé kolo hlasování poroty. Na základě nejvyššího počtu hlasů následně bude vybrán vítěz dané kategorie. Vyhlášení vítězů proběhne 19. října v Praze v rámci konference IDC IOT FORUM 2017.

3. Hodnotící kritéria.

(i) kategorie OPERATIONAL EXCELLENCE

Smyslem tohoto ocenění je vyzdvihnout nejvýznamnější implementaci internetu věcí z pohledu INTERNÍ implementace, tedy zaostřeno na zlepšení vnitřního chodu organizace (např. snížení nákladů, zvýšení produktivity nebo automatizaci procesů). Uchazeči popíší své řešení, uvedou, čím je jeho přínos pro podnik významný, a přiblíží jeho vývoj.

Hodnotící kritéria poroty:

 • Popis zadání/požadavků a jejich řešení
 • Charakteristika a specifika IoT řešení
 • Demonstrace přínosů, ideálně s konkrétními příklady
 • Vysvětlení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jimiž je nebo bude měřena úspěšnost 

(ii) kategorie CUSTOMER EXPERIENCE

Smyslem tohoto ocenění je vyzdvihnout nejvýznamnější implementaci internetu věcí pro zlepšení schopností podniku směrem k VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ (např. zlepšení zákaznických služeb nebo zákaznické zkušenosti, odlišení od konkurence, vytvoření nových zdrojů zisku apod.). Uchazeči popíší své řešení a uvedou, jak je komerčně úspěšné a jak zlepšilo zkušenost zákazníka.

Hodnotící kritéria poroty:

 • Popis zadání/požadavků a jejich řešení
 • Charakteristika a specifika IoT řešení nebo služby
 • Demonstrace přínosů, ideálně s konkrétními příklady
 • Vysvětlení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jimiž je nebo bude měřena úspěšnost

(iii) WILD CARD

Smyslem tohoto ocenění je vyzdvihnout výjimečný úspěch — podnik, který jako koncový uživatel technologií dokázal úspěšně zavést zcela nový způsob podnikání s využitím hardwarových, softwarových, případně systémových řešení internetu věcí. Uchazeči popíší své řešení a jeho jedinečnost a uvedou, jak bylo dosud přijímáno.

Hodnotící kritéria poroty:

 • Opodstatnění nového řešení z obchodního hlediska a demonstrace jeho přínosů
 • Nástin zadání/požadavků a jejich řešení
 • Charakteristika a specifika IoT řešení nebo služby
 • Vysvětlení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jimiž je nebo bude měřena úspěšnost

4. Změna pravidel soutěže a jiná ujednání. Náklady spojené s účastí v soutěži nese v plné výši účastník soutěže. Společnost si vyhrazuje právo podle své vlastní úvahy kdykoli zrušit, ukončit, změnit nebo pozastavit tuto soutěž.

5. Autorská práva. Účastí v soutěži účastník prohlašuje, že jeho přihláška a projekt obsahuje výlučně původní autorská díla účastníka a neporušuje jakákoliv práva třetích osob. Pokud přihláška nebo projekt účastníka porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob, účastník může být, podle úvahy Společnosti, vyloučen ze soutěže. Účastník je povinen odškodnit Společnost v případě jakékoli žaloby, nároku, vzniku újmy, dluhu nebo nákladů, které Společnosti vzniknou v důsledku výše uvedeného porušení nebo domnělého porušení práv třetích osob.

6. Ochrana osobních údajů a nakládání se záznamy a projevy osobní povahy. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budou jeho osobní údaje v rozsahu, ve kterém je poskytne Společnosti v rámci své přihlášky do této soutěže (tj. zejména jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, e-mail a údaje o účasti v soutěži) zpracovávány Společností, jakožto správcem, a to po dobu nezbytnou k účasti v této soutěži a kontaktování v případě výhry. Účastník dále bere na vědomí, že společnost může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu – zpracovatele.  Účastníci soutěže dále účastí v této soutěži souhlasí s tím, že výše uvedeným způsobem mohou být v souvislosti se soutěží pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže či jejich zástupců bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během vyhlášení.

7. Propagace. Účastník soutěže souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna v souvislosti se soutěží užít bezplatně identifikační údaje účastníka, jeho logo a případně další poskytnuté materiály (dále jen „poskytnuté materiály“), zejména za účelem jejich uveřejnění v médiích, včetně jejich uveřejnění na internetu. Společnost je oprávněna poskytnuté materiály využívat ve svých propagačních a reklamních materiálech nebo je poskytnout svým partnerů v souvislosti s prezentací této soutěže, prezentace Společnosti nebo pro prezentaci dalších obdobných akcí Společnosti. V případě, že jsou poskytnuté materiály chráněné autorským právem, účastník k těmto poskytnutým materiálům uděluje Společnosti celosvětově platnou, postupitelnou, nevýhradní, bezúplatnou a časově neomezenou licenci.

8. Mlčenlivost. Vzhledem k citlivé povaze poskytovaných informací se Společnost, její zaměstnanci a členové poroty zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se účastníka a přihlášeného projektu, o nichž se dozví při anebo v souvislosti se soutěží a veškerých dalších skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how, které byly nebo budou Společnosti sděleny účastníkem při anebo v souvislosti s konáním soutěže a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné, a o nichž lze zároveň důvodně předpokládat, že na jejich utajení má účastník soutěže zájem.

kontakty

Eva Drbohlavová

Eva Drbohlavová

Marketing Manager

edrbohlavova@idc.com +420 737 965 948

Dana Vanickova

Dana Vaníčková

Conference Director

dvanickova@idc.com +420 221 423 222

Datový zdroj 2